Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Zrušení objednávky

Dodací podmínky

Kupní cena a platební podmínky

Práva z odpovědnosti za vady, záruky

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) vydává společnost H&S Plasty s. r. o., se sídlem Rosice, Na Pomezí 1443, PSČ 664 84, IČ: 29302561, zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 7262.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinosti kupujícího ( objednavatele). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, nýbrž podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, zákonem č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

Odesláním závazné objednávky zákazník – kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek a všech jejich součástí platných pro firmu H&S Plasty s. r. o. a to v  okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Na tyto podmínky se kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky dotáže u zhotovitele , stejně tak i na cenu  objednané práce. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto zvláštních podmínek.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Pojmem objednávka se pro tyto Obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Kupujícího směřující vůči Prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen „Objednávka“).

Učinit objednávku je možné pouze prostřednictvím e-mailu, faxu a webového rozhraní www.hsplasty.cz. Takto učiněná objednávka musí splňovat určité minimální náležitosti a obsahovat určité nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení skutečně požadovaného zboží k zákazníkovi.

Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem  závazné objednávky k dodavateli. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

III. Zrušení objednávky

Kupující může objednávku zrušit, resp. stornovat před závazným potvrzením objednávky ze strany dodavatele. Zrušení lze provést buď telefonicky na čísle +420 737 754 874 nebo e-mailem na adrese info@hsplasty.cz Další kontaktní údaje dodavatele jsou uvedeny v sekci Kontakt na webových stránkách dodavatele www.hsplasty.cz

Pokud si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované dodavatelem), nese ke své tíži vzniklé náklady s výrobou a doručením tohoto zboží (především náklady na materiál, výrobní náklady, dopravné, skladné apod.). Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou.

IV. Dodací podmínky

Dodací lhůta objednaného zboží a práce je vždy smluvně ujednáno.

Objednané zboží bude zasláno na adresu doručení nebo montáže.

V. Kupní cena a platební podmínky

Kupní cena zboží, je stanovena dle předem dohodnutých podmínek.

Kupní ceny jsou bez DPH. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Platební podmínky 15 dní od doručení materiálu.

VI. Práva z odpovědnosti za vady, záruka

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Práva a povinnosti stran při uplatňování práv Kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upravena Reklamačním řádem Prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek. Objednavatel po dodání výrobku zkontroluje dodaný výrobek a v případě reklamace výrobek vrátí v původním stavu dodavateli. V případě jakéhokoliv zásahu do výrobku, nebude uznána reklamace a odběratel má povinnost zaplatit výrobek v plné výši.